ข้างบน


โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 3-5 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับ เทศบาลตำบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการร่วมกัน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 150 ราย ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย มีกิจกรรมรับฟังการบรรยาย จากวิทยากร โรงพยาบาลอมก๋อย สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย หน่วยพัฒนาป่าไม้อำเภออมก๋อย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมภาคปฎิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดับเพลิงเบื้องต้น การใช้เชือกเงื่อนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย