ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการลดหมอกควันไฟป่าหลักสูตร การจัดการมลพิษสำหรับภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกวัลลภ ปกยุ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลอมก๋อย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกอปพร. อสม. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เข้าร่วมผู้อบรมเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรจาก ศาสตราจารย์ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในเรื่อง องค์ความรู้พื้นฐานมลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพ แอพพลิเคชั่นการจัดการเพลิงชีวมวล เทคโนโลยีการเฝ้าระวังไฟป่า การรายงานจุดความร้อน Hotsport การอ่านพิกัดตำแหน่ง นวัตกรรมหน้ากาป้องกันฝุ่น PM 2.5 และฝึกภาคปฏิบัติการดับไฟป่าแบบมืออาชีพและปลอดภัย โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมสนับสนุนงานทีมวิทยากรที่มีความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้