ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และโครงการให้ความรู้กฤหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการของ อบต. และออกจัดทำแผนประชาคม สอบถามความต้องการของประชาชน โดยมีผู้บริหารนำโดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย พร้อมทั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จ่าสิบเอกสมศักดิ์ สมพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และเจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินการให้ความรู้ข้อกฏหมายทางราชการ ในเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 / การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด / การรับเด็กแรกเริ่มเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการตรวจสอบสภาพดินในการเพาะปลูก / และตอบข้อซักถามของประชาชนในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อีกทั้งได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้เพาะปลูกในครัวเรือนของตนเอง