ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการจัดทำโครงการฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย โดยมีจุดพื้นที่จัดทำฝายชะลอน้ำจำนวน 5 หมู่บ้าน มีบ้านเหล่ามะฟัก บ้านสบอมแฮด บ้านยางเปาใต้ บ้านทุ่งจำเริง และบ้านยองแหละ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยนายกวัลลภ ปุกยุ ปลัดจ่าสิบเอกสมศักดิ์ สมพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำ ทั้งแบบกั้นกระสอบทรายและแบบกล่องเคเบี้ยน เพื่อป้องกันการชะลอการไหลของน้ำ การกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า ป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน และการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับใช้ในการดับไฟ ลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าและเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ในการดับไฟป่ากรณีฉุกเฉินได้ อีกทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศน์โดยรอบอีกด้วย