ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านยองแหละ โดยการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องเคเบี้ยน ใช้ทรายและก้อนหินในการกั้นฝายชะลอน้ำ โดยมีทางท่านนายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย พร้อมผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกับชาวบ้าน บ้านยองแหละ หย่อมบ้านรังบี้ หย่อมบ้านห้วยจิโน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว อีกทั้งยังได้ให้ความรู้แนวทางการจัดการไฟป่าและหมอกควัน การจัดการเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ตนเอง ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและลดการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และให้การจัดการเชื้อเพลิงเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน อีกทั้ง ต้องการสร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญของป่าต้นน้ำ เพื่อการอยู่ร่วมกัน คนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน แบบสมดุล