ข้างบน


18 มกราคม 2565 ตามที่ประชาชนบ้านผาปูนดง ได้ร้องขอให้ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพราะเสียงตามสายเกิดขัดข้อง ใช้งานได้บางจุด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยกองช่าง ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมและย้ายเสียงตามสายบ้าน บ้านผาปูนดง ตามที่ได้รับคำร้องขอ