ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 4 - 6กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ แนวทางและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตาแหน่งอยู่เดิม” เพื่อนำเอาความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ