ข้างบน


ห้วงระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 -17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ประชาชน เยาวชน พื้นที่ตำบลอมก๋อย ทั้ง 20 หมู่บ้าน จัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน บริเวณป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดไฟป่า หมอกควันไฟ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในอากาศ ไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตราการของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟของจังหวัดเชียงใหม่