ข้างบน


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565 โดยมีญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านสะแต หมู่บ้านทีเนอะ ตำบลนาเกียน ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่อง คทช.คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน และญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มเติมปรับปรุงครั้งที่ 1