ข้างบน


การประชุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้รับการประสานจากหน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างการรับรู้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นำโดยผู้บริหารพร้อมคณะ สมาชิกสภาหมู่บ้านตำบลอมก๋อย เข้าร่วมสร้างความเข้าใจ การรับรู้ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงในการจัดการน้ำ การแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะปัญหาด้านน้ำร่วมกัน