ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ส่วนงานกองช่าง เข้าซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟส่องสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ และซ่อมแซมระบบเสียงตามสายชุมชน ขยายจุดเสียงตามสาย อีกทั้งเข้าซ่อมแซมระบบไฟน้ำบาดาลที่ชำรุดเสียหาย ตามคำร้องของผู้นำชุมชนที่ได้ทำการขอรับความช่วยเหลือ