ข้างบน


โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำชุมชน 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพฯ ในการศึกษาถึงแหล่งเรียนรู้ สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่บริบทของตำบลอมก๋อย ดังนี้ 1. กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พันธุกรรมพันธ์พืช ในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ หวงแหนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่ตะมาณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2. กิจกรรมรับฟังการบรรยาย และสอบถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในเรื่อง ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลอมก๋อย การใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 จากวิทยากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม