ข้างบน


ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภออมก๋อย ปศุสัตว์อำเภออมก๋อย เกษตรอำเภออมก๋อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.อมก๋อย ร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหามติที่ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรหมู่ 9 บ้านดง ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทำกินจำนวน 3 ราย ตามระเบียบและข้อกฎหมายต่อไป