ข้างบน


ต้อนรับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยได้ให้การรับรองการจัดประชุมท้องถิ่นสัญจร นำโดยทางนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายงาน ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดประชุม อีกทั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออมก๋อย ทั้ง 6 อปท. ได้เข้าร่วมรับรอง และนำเสนอสภาพปัญหาของพื้นที่อำเภออมก๋อย ให้กับทางท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการตามนโยบายทางราชการ ในการเดินทางของคณะท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่การประชุมท้องถิ่นสัญจร ในครั้งนี้