ข้างบน


โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริการส่วนตำบลอมก๋อย งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม โดยมีคณะวิทยากรจัดฝึกอบรมชมรมกลุ่มแสงตะวัน วิทยากรสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย ในการบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมภาคปฎิบัติ ( ภาคสนาม ) กิจกรรมการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม