ข้างบน


???? ฝายชะลอน้ำ ???? 27 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย ทั้งแบบกั้นกระสอบทรายและแบบกล่องเคเบี้ยน เพื่อป้องกันการชะลอการไหลของน้ำ การกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า ป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน และการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับใช้ในการดับไฟ ลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าและเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ในการดับไฟป่ากรณีฉุกเฉินได้ อีกทั้งรักษาระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนให้ตระหนักและเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญของป่าต้นน้ำ เพื่อการอยู่ร่วมกัน คนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน แบบสมดุล และเป้าหมายในการจัดทำฝายชะลอน้ำให้ครอบคลุมแหล่งต้นน้ำตำบลอมก๋อย