ข้างบน


ด้วยกรมป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงตอนบนของประเทศ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนซึ่งเป็นลักษณะ ของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกในระยะนี้ได้ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอักเกิดจากวาตภัย อาจสร้างความเสียงหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือนโรงเรือนพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ให้อำเภอพิจารณาดำเนินการ