ข้างบน


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง และเพราะเห็ดฟาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน