ข้างบน


นาขั้นบรรได เป็นการแสงถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ช่วงปรายเดือนตุลาคม ข้าวไกล้จะเก็บเกียวผลผลิต ทำให้เป็นสีเหลือง สวยงาม และต้นเดือน พฤศจิกายน ชาวบ้านก็จะเก็บเกียวผลผลิตไว้บริโภค