ข้างบน


การผลิตพืชมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่เพียงเท่านั้นสภาพแวดล้อมก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ศูนย์ถ่ายยทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอมก๋อย จึงหันมาหา หมูอินทรีย์ เนื่องจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จำนวนผู้เลี้ยงสุกรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากที่เคยเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติบริโภคในครัวเรือน มาเป็นการผลิตที่เน้นการจำหน่ายแทน เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนผู้สนใจได้มาศึกษาการเลี้ยงหมูแบบอินทรีย์