ข้างบน


เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย