ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ โดยร่วมกับชุมชนในตำบลอมก๋อย ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 จัดทำฝายบ้านทุ่งจำเริง วันที่ 17 มีนาคม 2561 จัดทำฝายบ้านสบอมแฮด เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค และกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน