ข้างบน


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การอบรมประชาชนตำบลอมก๋อย และสาธิตการใช้เครื่องมือสำหรับการแปรรูปขยะชีวมวล ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย