ข้างบน


วันที่ 19 มีนาคม 2561 อบต.อมก๋อยจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยให้นักเรียนได้รู้จักทำประโยชน์ให้แก่สังคมในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งให้มีจิตสำนึกแลรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนของตน โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ -ช่วงเช้า รณรงค์การเก็บขยะบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 1099 ตั้งแต่ศนย์เรียนรู้การพัฒนาอม ก๋อยตามพระราชดำริ มาจนถึงหน้าร้านอ.อะไหละยนต์ เขตติดต่อกับเทศบาล รวมทั้งริมถนนจากโค้งระเบิดบ้านเหล่ามะฟักมาจนถึงที่ทำการ อบต.อมก๋อย -ช่วงบ่าย ร่วมกันจัดทำฝาย ชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่ท่าน้ำแม่ตืน บริเวณจุดโค้งระเบิด เขตบ้านเหล่ามะฟัก