ข้างบน


การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีการพิจารณาขอความเห็นชอบ ปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และ ตำบลยางเปียง และการจัดเตรียมงานประเพณีสงกรานต์ ดำหัวผู้สูงอายุ การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์