ข้างบน


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ออกสำรวจบ่อบาดาล ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำ นำมาเป็นข้อมูลในการ วางแผน พัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง