ข้างบน


ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2561 วันที่พุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีการพิจารณา ขอความเห็บชอบของการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย ในการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ลำพูน - สบเมย ระยะทาง 143 กิโลเมตร และบริษัท ดีแทค ขอความเห็นชอบติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม บ้านทุ่งจำเริง