ข้างบน


สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยท่านปลัดอำเภออาวุโส สุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และรับฟังการบรรยายจาก วิทยากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรยาย เรื่องการทำงานให้เกิดความโปร่งใส ไม่ประพฤติตนในการทุจริตคอรัปชั่น และกฏหมายการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน