ข้างบน


ช่วงวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้ามาทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน (ขนาดเล็ก) ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และทำระบบผลิตน้ำร้อนจากเศษวัชพืชให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบอมแฮด จากการได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และนำตัวอย่างมาติดตั้งจุดสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อไป