ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่อำเภออมก๋อย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย รักษาราชการแทนนายอำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิด และกล่าวรายงานโดย ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ท่านนายก วัลลภ ปุกยุ กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และ คณะของดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ มีการรับมอบ อุปกรณ์การ แปรรูปขยะชีวมวล และเยี่ยมชมการสาธิต ระบบผลิตน้ำร้อนจากขยะ และ ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาดครัวเรือน อีกทั้งยังมอบอุปกรณ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป