ข้างบน


องค์การบริหารส่วนอมก๋อยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กสำหรับครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลอมก๋อยมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ในวันที่ 25 มิถุนายน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย