ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 /2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีญัตติเพื่อพิจารณา แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ. 2561- 2564 ) และเรื่องอื่นๆ