ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยได้เยี่ยมชมวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้แก่อาคารประหยัดพลังงาน ศูนย์เรียนรู้ภูมิศาตร์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และฟังการบรยายในหัวข้อ Chiang Mai World Green City พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไป ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ได้ผลผลิตดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง