ข้างบน


โครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีประชาชน รับฟังการบรรยายจากวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย ในหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร การป้องกันแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว และ รับฟังการบรรยาย จากพระวิทยากร วัดดวงดีศรัมธาราม ในหัวข้อ การส่งเสริมความรู้ ตระหนักบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว การเตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรม