ข้างบน


โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย มีการเข้าชมการบริหารจัดการของ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ที่ได้รับรางวัลดีเด่น และเข้ารับการฝึกทำขนมข้าวเกรียบ การแปรรูปการทำขนมจากฝักทอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่