ข้างบน


การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยนำคณะกรรมการ สปสช และ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านใหม่ดินแดง บ้านทุ่งจำเริง มีกิจกรรม รับฟังการบรรยาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน ของ สปสช. และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ระกับพื้นที่ โดยวิทยากรจาก สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช จังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมรับฟังการบรรยาย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในระเบียบ แนวทาง การดำเนินงานดูแลคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เพื่อเป๋็นแนวทางในการจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย ต่อไป