ข้างบน


วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบต.อมก๋อย รับนโยบายจากผู้บริหาร เนื่องจากมีการรายงานว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ในเขต อบต.อมก๋อย หมู่ที่ 8 บ้านยองกือ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตุงลอย ออกหน่วยบริการ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก