ข้างบน

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางเปาใต้ หมู่ที่ 2

2. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่งจำเริง หมู่ที่ 3

3. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตุงลอย หมู่ที่ 4

4. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตุงลอยใหม่ หมู่ที่ 4

5. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5

6. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห่างหลวง (แม่อ่างขาง) หมู่ที่ 6

7. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านผาปูนแพะ หมู่ที่ 7

8. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยองกือ หมู่ที่ 8

9. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10

10.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตุงติง หมู่ที่ 11

11.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12

12.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13

13.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านผาปูนดง  หมู่ที่ 16

14.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18

15.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 19

16.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านขุน  หมูที่ 20