ข้างบน

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

Omkoi Subdistrict Administrative Organization

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน