ข้างบน


 

นายคัมภีร์ สมัยอาทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
หมายเลขโทรศัพท์ 062-2803109

 
นายคณพศ บุ้ยโป๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
หมายเลขโทรศัพท์ 093-3863873
 

นายอุดมศักดิ์ ดอกเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
หมายเลขโทรศัพท์ 091-6294641


นายวันชัย สุภัคจันทร์
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
           หมายเลขโทรศัพท์ 088-2915742