ข้างบน


 

นายพิชัย โกมุทผดุง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
นายโปเด รำไพวนา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
นายเกรียงไกร ปันอึ่ง
ส.อบต.ม.1
นายโปเด รำไพวนา
ส.อบต.ม.2
นายสุรชัย ปู่เงิน
ส.อบต.ม.3

นายยอดชาย เจริญมั่นทรัพย์
ส.อบต.ม.4
นายศรายุทธ ดีเสอร์
ส.อบต.ม.5

ส.อบต.ม.6
นายชาติชาย บรรจงอเนก
ส.อบต.ม.7

นายพิชัย โกมุทผดุง
ส.อบต.ม.8
นางสาวสรัญญ พัลลภสิริ
ส.อบต.ม.9

นายแกละโจ่ มวยทู
ส.อบต.ม.10
นายศรีพันธุ์ ศรีปิยเผ่า
ส.อบต.ม.11
นายสุรพล วุฒิศิลวัต
ส.อบต.ม.12
นายเศรษฐศาสตร์ สายชลค้ำจุน
ส.อบต.ม.13
นายสมศักดิ์ พงศ์เกษมศานต์
ส.อบต.ม.14
นายมานพ สะเน๊อ
ส.อบต.ม.15
นายเซอร์วี แววพิราม
ส.อบต.ม.16
นายปริทัศน์ รุ่งดาวทอง
ส.อบต.ม.17
นายวิรัตน์ พนาสุขสันติ
ส.อบต.ม.18
นายรัตนพล ผ่องพินิจศรี
ส.อบต.ม.19
นายยุทธศาสตร์ ประณิธิวงศ์
ส.อบต.ม.20