ข้างบน


 

จ.ส.อ.สมศักดิ์ สมพงษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

 

นายสหชัย ชัยสมร

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจารุวรรณ ปันแก้ว

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สิบโทประสงค์ สมคำหล้า

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายกมลภพ จินาวา

จนท.บริหารงานทัวไปปฏิบัติการ

นายวันชนิน ไตรพัชร์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพชรวรรณ  สัตโยภาส

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพงศ์ผกา  ศรีธนัญชัย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชัชวาล  ปู่เงิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางสาวอัมพร ศรีศตวรรษ

ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายสุรินทร์ กาแวน

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 
 

ว่าที่ร้อยตรีทินวัฒน์ กระสานติ์

ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศุภฤกษ์ ณัฐรมย์

ผช.นักวิชาการเกษตร

นายกิติพงษ์ ดวงแก้วกูล

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววราภรณ์  ปันติ๊บ

ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นายประสงค์ ปู่นำ

พนักงานขับรถ

นายทนงศักดิ์ ปุ้ยโป๊ะ

พนักงานขับรถ

นางสาววนัสนันท์  ปันติ๊บ

คนงานทั่วไป

นายอาคม  พงษ์พิทยาภรณ์

คนงานทั่วไป

นายอภิชาติ  ธรรมประครอง

คนงานทั่วไป

นายอิทธิพล  ดีสมปรารถนา

คนงานทั่วไป

นายสนธยา  พยุงจำปา  

คนงานทั่วไป

นางสาวสิริพร  หล้าพอ

พนักงานจ้างเหมาบริการ