ข้างบน


 

นายนฤนาท เปียงอุทา

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)

อำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น)

นายณัฐวุฒิ   สุภา 

 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

นายสิริชัย พะเก่พอ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นางสาวขจีจิตร แสงสว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 

นายสมพร วงค์เศวตศิลา

พนักงานขับรถ