ข้างบน


 

นางสาวเปรมฤทัย  ใจวัง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางณิชานันท์  สุริยาพัชราสกุล์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.2

นางสาวดวงพร  แก้วคำ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.2

 
 

นางวีนัส  มัจฉาคีรีรัตน์์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.2

 

นางอารีย์  ศรีปิยะเผ่า    

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 
 

นางสุธารัตน์  วนาไพร   

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 

นางธัญญารัตน์  ภคินพิทวัส์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 

นางนิตยา  กระสานติ์์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 

นางวันดี  ปู่นำ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 

นายวีรวิทย์  ปู่เงิน์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 

นางสาวชุมพร  ปู่เงิน์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 

นางสาวสมศรี  ค้ำจุนธารา์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 

นางสาวอัมพร  พงศ์พิทยาภรณ์์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1

 

นางสาวรัชนีย์  โกมลพยุง

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู ค.ศ.1